Koloniinformation

TORSJÖDALS KOLONIINFORMATION 2021

Årsmötet hölls som ett öppet möte enligt Folkhälsomyndighetens regler för folksamlingar på grund av coronaviruset, söndagen den 28 mars mellan kl 13.00 och 16.00. Sofie Thunborg har skrivit årsmötesprotokollet.

Våra medlemmar fick svara skriftligt på frågorna nedan (ja/nej) och lämna in. Antal medlemmar som svarade var 113 stycken. Varav 92 medlemmar röstade ja och 21 medlemmar nej.

1. Mötets behöriga utlysning

2. Fastställande av föreningens intäkter och kostnader

3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

4. Beslut om ersättning till av 2020 års årsmötet utsedda styrelseledamöter och revisorer

5. Fastställande av budget och avgifter för 2021, inkl en höjning av arrendet på 50 kronor.

6. Val av styrelse

Årsmötesbeslut – årsavgift

Årsavgiften höjs med 200 kronor retroaktivt för 2020 och årsavgiften för 2021 höjs med 50 kronor.  Avgifter för år 2021 är:

Odlingslott2 300 kronor
Stuga med odlingslott3 650 kronor
Torpet Torsjödal8 200 kronor
Torpet Hanstavreten 16 200 kronor
Torpet Hanstavreten 26 000 kronor

Inträdesavgifter

Inträdesavgifterna är oförändrade, 1000 kronor för stugägare och 100 kronor för odlingslottsinnehavare. Nya lottmedlemmar betalar en deponiavgift på 800 kronor. När man flyttar och lämnar lotten i gott skick får man tillbaka den avgiften om föreningen inte behöver iordningställa lotten.

Arrendetiden och avgift

Gäller från 1/4 till 31/3, detta innebär att årsavgiften ska vara inbetald senast 30/4 2021. Odlingslott-nummer och namn eller OCR nummer ska alltid anges vid betalning. Plusgiro 373307-8 Torsjödalskoloniförening. Påminnelseavgift 100 kronor debiteras vid sen betalning.

Städdagen

Hålls 8 maj, två containers för grovsopor kommer att beställas till området.

Planerade arbeten

Kontroller av odlingslotternas skötsel är utförda under juli månad. Styrelsen har särskilt tittat på om mjukplast använts i odlingarna och eventuella otillåtna byggnader fanns. Allmän skötsel av lotterna har också kontrollerats. De medlemmar som har mjukplast i sina odlingar ska ta bort plasten skyndsamt. Tips på vad man kan använda istället för plast är fiberduk eller mark väv. Det finns olika hållbarhet och kvalitet.

Ett Bokbytarskåp kommer att installeras i den gamla ”telefonkiosken” på Logens baksida.

Två stycken lekstugor och sandlådor kommer att köpas in. Dessa kommer att placeras en på var sida på området. Hjälp med montering, installation och målning kommer att behövas.

Grindarna

Grindarna till området får stå öppna dagtid mellan den 1/4 – 1/10.

Grinden ska alltid stängas kl.22.00 hela året. Under tiden 1 oktober – 31 mars ska grinden stängas efter både in- och utfart. Anledningen är att utestänga rådjur och vildsvin från området. Grinden mot Nykvarnsvägen är stängd för biltrafik men inte låst för gående. Nya skyltar har köpts in för tydligare uppmärkning.

Sommarmöte

Ett sommarmöte kommer att hållas utomhus på gräsplanen vid flaggstången. Lördagen den 12 juni, klockan 13.00.

Igelkottar

Vi har många igelkottar inom området. Igelkotten är utrotningshotad och det är bra om vi hjälper till att skydda den inom vårt område. Den äter sniglar och andra insekter som annars kan förstöra våra grönsaker och blommor. Tänk på att den trivs bra i högt gräs och lövhögar. Man kan med fördel ha en del av sin trädgård som är vild där insekter trivs bra så igelkotten lätt kan hitta mat. Kör bil försiktigt inom området!

Vatten och vattennätet

Vattnet sätts på när tjälen gått ur jorden, vanligtvis runt 30 april. Toaletterna öppnas samtidigt.

Kontakta Styrelsen

Öppettider i Logen för medlemsfrågor:

Lördagar kl.10.00 – 11.00 i maj och juni.

Övrig tid kan styrelsen kontaktas via hemsidan, e-post, telefon (telefontid tisdagar och torsdagar mellan kl. 18.00 – 20.00) eller lapp i brevlådan utanför logen.

Parkeringsplatser

Parkeringsbolaget Apcoa Flow används för kontroll av parkeringar på området.

Skyltar med olika text finns inom området:

Avgift: Används av gäster som inte har parkeringstillstånd, betala via parkeringsapp, se skylt. Även medlemmar med parkeringstillstånd kan stå här.

Förhyrdparkering: Används av medlemmar med parkeringstillstånd.

Stugägare: Används av stugägare med parkeringstillstånd. Stugägare kan även parkera i anslutning till sin stuga om bilen inte hindrar passerande trafik och utryckningsfordon att komma fram.

Adressändring

Meddela styrelsen din nya adress om du flyttar. Ange lottnummer, stugadress även telefonnummer och e-post adress.

Hyra logen

Det finns möjlighet att hyra logen under sommaren. Bokas via hemsidan. Hyra är 1500 kronor + 500 kronor i deposition.

Aktiviteter

Loppmarknad planerades vid två tillfällen i juli och en skördefest i september under förutsättning att folkhälsomyndighetens regler för Covid-19 kan följas.

Besiktning

Styrelsen har enligt kontrakt med kommunen rätt att besiktiga stugor och lotter. Styrelsen kontrollerar så det inte finns vatten och avlopp vid ägarbyte.

Arbetsgruppen

Här söker vi fler hjältar som kan ta hand om vårt fina område. Arbetsgruppen ansvarar för gräsklippning, underhåll av föreningens maskiner, underhåll av områdets vägar och byggnader m.m.

Vill du vara med och göra skillnad på vårt område? Kontakta någon i styrelsen, alternativt Bengt Klinteborg eller Per-Erik Centerkvist.

Ordningsregler, stadgar och regler för byggnader m.m. finns på hemsidan och ska följas.

Hemsida

torsjodal.se , beställ inloggning på hemsidan här för att komma åt sidor som endast medlemmar har åtkomst till

e-post  styrelse@torsjodal.se

STYRELSEN

Ordförande                        vakant

Vice ordförande                Yako Rakan

Sekreterare                       Eva Forss

Vice sekreterare               Sandra Svensson

Kassör                               Sofie Thunborg

Ledamot/hemsidan          Sandra Svensson

Ledamot                            Per-Erik Centerkvist

Suppleant                         Kristina Harsanyi

Suppleant                          Bengt Klinteborg

VALBEREDNING

Linda Selander, vakant