Årsmöten

2020

Protokoll fört vid Torsjödals koloniförenings Årsmöte, den 31 maj 2020
Org nr 802460-8583


Plats: Logen, Torsjödal


På grund av förhållningsregler runt Coronaviruset hölls årsmötet som ett öppet möte mellan kl 10-15 söndagen den 31 maj 2020.
Medlemmarna fick skriftligen lämna in (Ja eller Nej) på sex viktiga frågor för att nya styrelsen ska kunna tillträda.

Mötets behöriga utlysning

Fastställande av föreningens intäkter och kostnader

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter och revisorer

Fastställande av budget och avgifter. Även en höjning av arrendet med 200 kronor

Val av ledamöter till valberedning på ett år


Vi har efter medlemmarnas svar skrivit detta protokoll:
§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Fastställande av röstlängd
76 st medlemmar röstade
§ 3 Fastställande av dagordning Förslag till dagordning utsändes i samband med kallelsen.
§ 4 Ordförande Ingen ordförande behövdes se ovan
§ 5 Protokollförare Till protokollförare valdes Eva Forss
§ 6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare Anneli Martensen och Mats Westin
§ 7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning. Ja. Med hänsyn till den rådande situationen
§ 8 Information från styrelsen delades ut och fanns på hemsidan
§ 9 Styrelsen verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen delades ut på mötet. Den fanns också tillgänglig
på föreningens hemsida
§ 10 Fastställande av föreningens intäkter och kostnader Godkändes av föreningens medlemmar
§ 11 Revisorernas berättelse Revisionsberättelsen delades ut på mötet. Den fanns också tillgänglig på föreningens hemsida. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 13 Motioner och förslag Inga motioner hade lämnats in till årsmötet. Styrelsen återkommer med förslag när vi kan hålla normala möten
§ 14 Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter och revisorer Se § 15
.
§ 15 Fastställande av budget och avgifter
Styrelsens förslag på budget antogs. Arrendet höjs med 200 kr.
Val
§ 16 Ordförande för 2 år Sofie Thunborg (ett år kvar)
§ 17 Kassör för 2 år Stig Privén (nyval)
§ 17 Tre (3) styrelseledamöter för 2 år Eva Forss (omval), Yako Rakan (nyval) och Sandra Svensson (nyval)
§ 18 En (1) styrelseledamot för 1 år Per-Eric Centerkvist (fyllnadsval)
§ 19 Två (2) styrelsesuppleanter för 1 år Kristina Harsany (nyval) och Ejvor Nauman (nyval)
§ 20 En (1) revisor för 2 år Veli Kuha ett år kvar) och Anita Buday (omval)
§ 21 En (1) revisorssuppleant för 1 år Lisa Nelson (omval)
§ 22 Två (2) firmatecknare (ordförande och kassör var för sig enligt stadgarna) Sofie Thunborg och Stig Privén
§ 23 Festkommitté/Arbetsgrupp Harald Söndrol, Bengt Klinteborg och Sune Mäkitalo
§ 24 Två (2) Valberedning för 1 år Lisa Nelson (omval) och Linda Selander (nyval)
§ 25 Jubilarer 25 år samt avtackning
§ 26 Avslutning


Vid protokollet Justerat

Eva Forss, Anneli Martensen, Mats Westin