Bygglovsregler


Odlingslotten

Vindskydd

På odlingslotten får ett vindskydd byggas i form av ett hus med 3 sidor av trä på max 4 m2. Vindskyddet måste enligt kommunens regler se enhetligt ut med de vindskydd som redan finns på området, både till form, storlek och färg. Vindskyddet måste alltså vara i brunt i trä och med takpapp.

Färgkod vindskydd = B 626 Kaffe
NCS S 8010-Y30RExterio Träfasad, Bas C
Recept CH 29.10, RX 33.30, YE 150.90

Endast ett vindskydd per odlingslott är tillåtet. Exakta godkända ritningar av kommunen finns att tillgå av styrelsen.

Vänligen kontakta styrelsen innan du börjar bygga, följer inte din byggnad de avtalade mått och utseende som kommunen godkänt kan du bli ålagd att ta ner byggnaden igen.

Växthus

På odlingslotten får det placeras ett växthus på max 5 m2. Växthuset måste enligt kommunens regler placeras i ena hörnet av odlingslotten. Växthuset får vara av antingen glas eller kanalplast. Endast ett växthus är tillåtet per odlingslott. Kontakta styrelsen för frågor innan du börjar bygga för att få exakta detaljer på vad som är tillåtet.

Vänligen kontakta styrelsen innan du börjar bygga, följer inte din byggnad de avtalade mått och utseende som kommunen godkänt kan du bli ålagd att ta ner byggnaden igen.


Kolonistugorna

Utbyggnationer

Kolonistugorna på Torsjödal får enligt kontraktet med Södertälje kommun vara max 30 m2, vari inräknas ev. uteplats med tak. Det finns regler kring hur höga byggnaderna får vara och hur stor del av tomten som får vara bebyggd. Utbyggnationer vid kolonistugorna måste följa kommunens vanliga byggregler. Bygglov måsta därför sökas hos kommunen om du vill bygga ut , byta färg, ändra om fönster, bygga in kamin eller andra större ingrepp. Kontakta styrelsen innan du börjar bygga för att få exakt information om vad som står är tillåtet i kontraktet med kommunen.

Vatten

Enligt kontraktet med kommunen är det ej tillåtet att dra in vatten i kolonistugorna och ej tillåtet att koppla in sig på kommunens vattenledningar.

Det är ej heller tillåtet att gräva stenkista vid stuga, eller på området (på grund av vattentäkten).


Förtydligande från Södertälje kommun om byggreglerna juli 2022

Byggregler för Koloniförening

Grunden för byggande inom koloniförening utgår enligt avtalet med fastighetsägaren, Södertälje kommun. Därtill gäller bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) och gällande detaljplan.

Byggregler enligt PBL och detaljplan:

  • Huvudbyggnadens byggnadsarea får vara max 30 kvm, vari inräknas ev. uteplats med tak. Dessutom en förstukvist med tak (utan väggar) på max 4 kvm tillåten. Huvudbyggnaden får ha en byggnadshöjd på max 3,0 m.
  • Det är tillåtet att ha ett fristående uthus på max 4 kvm. Högsta byggnadshöjd för uthus är 2,2 m.
  • Om det finns en huvudbyggnad på 30 kvm och ett uthus på 4 kvm, får enligt reglerna ingen ytterligare utbyggnad ske och inget ytterligare uthus byggas.
  • För tillbyggnader inom ramen för planbestämmelserna krävs ej bygglov. Brandmyndighetens krav måste dock tillgodoses. Enskilda avloppsanläggningar får ej anläggas.
  • För att få bygga nytt krävs bygglov. Bygglov söks hos Södertälje kommuns bygglovsenhet (tillstånd från fastighetsägaren krävs). OBS! Ovan angivna byggnadsarea får ej överskridas.
  • Olovligt byggande (dvs. byggande utan bygglov) kan leda till ingripande från Södertälje kommuns bygglovsenhet (tillsyn).

Byggregler enligt avtal med Södertälje kommun:

  • Södertälje kommuns fastighetsförvaltare för Torsjödals koloniförening avgör vad som får behandlas av bygglovsenheten. Det krävs alltså tillstånd från fastighetsförvaltaren innan bygglov kan sökas.
  • En kopia av tillståndet (från fastighetsförvaltaren) ska av medlemmen skickas till Koloniföreningens styrelse. OBS! Det bästa är att medlemmen tar kontakt med styrelsen innan utbyggnaden påbörjas. Detta för att undvika problem.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer