Sommarmöte 2024

Styrelseordförande Kristina Harsanyi hälsar alla välkomna!

Information om nya krav på sophantering där vi är tvungna till sortering av avfall (hushållssopor/glas/plast/metall/papper). Nuvarande container är på dispens. Tidigare fått förslag på containrar på hjul som ska dras på hjul, detta kräver markbearbetning till en mycket dyr kostnad >100000-tals kronor.

Representanter för styrelsen har varit på studiebesök Telge Återvinning och träffat kontaktperson där, Jonas Goldmann. Jonas Goldmann har visat på alternativa kärl som är stående på marken och töms underifrån med lyftkran, dessa skulle kunna hyras på årsbasis. Vi vill dock inte ha någon sopsortering när det inte är säsong varför detta behöver följas upp.

Tänkt placering på den gamla boulebanan, men elledning över denna varför vi behöver kolla på alternativ plats. Kontaktperson Jonas Goldmann kommer till Torsjödal den 18/6 för uppföljning och koll lämpligt återvinningssystem och bästa möjliga placering på området.

Tid för nedbrytning av sopor i naturen är oändlig, en cigarettfimp kan ta 100 år för nedbrytning, ett tuggummi 25 år och en aluminiumburk upp till 500 år.

En dagstidning bryts ned på sex veckor och kan med fördel användas i botten av en odling och på så sätt göra det svårare för ogräs.

Önskemål från medlem att även sätta upp en batteriholk, annan medlem tydliggör att det är enkelt om var och en tar hand om sina egna batterier, dessa tar inte mycket plats i fickan. Varför kräva från föreningen det man själv kan ta hand om?

Trädgårdsavfall får ej slängas i containern, Telge har vid öppning av vår container funnit att slängda sopor till stor del består av trädgårdsavfall. Detta kommer att bli dyrt då Telge kommer att ge böter vid felsortering, oklart om så sker redan idag. Torsjödals koloniförening siktar på att bli miljödiplomerade, det är något Södertälje kommun uppmuntrar och som skulle ge rabatt på arrendekostnaden. För att kunna bli miljödiplomerade behöver varje medlem ha en kompost på sin odlingslott. Önskemål från medlem att vi 1-2 gånger/år arrangerar möten/utbildningstillfällen där vi påminner varandra.
Styrelsen planerar för utbildning i hur man anlägger en kompost.

Återvinningsstation var tänkt att vara på den gamla boulebanan, men elledning över denna varför vi behöver kolla på alternativ plats.

Vid felsortering kommer Torsjödals koloniförening att få böter, detta drabbar alla medlemmar och kan innebära att vi tvingas höja arrendekostnaden. Önskemål att vi vid kommande extra årsmöte visar på de kostnader vi har för felsortering i nuvarande system med container samt hur stora böter vi får vid kommande återvinningsstation.

I nuvarande system med container har vi ett fast pris, oklart om Telge lägger på straffavgift redan nu. Ordföranden kommer att kolla upp detta till kommande extra årsmöte.

Trafikverket kunde inte städa efter Gamla Strängnäsvägen då någon/några dumpat trädgårdsavfall utanför staketet. För kort framförhållning för styrelsen/arbetsgruppen att hinna städa bort trädgårdsavfallet. Kostnad för detta blev nästan 7 000 kr. Idag sitter skyltar efter staketet, förbjudet slänga utanför staketet.

Ordföranden informerar om vad invasiva växter är och hur de kan ta över stora områden. Vi har tre invasiva växter som vi har stora problem med i Torsjödal:

Blomsterlupin. Har man inte koll på växten tar den över. Bästa sättet är att gräva upp rötterna, förmår man inte det så klipp i alla fall av blomsterstänglarna innan de sätter frön.

Gullris. Finns överallt, även här är det bästa att gräva upp rötterna, förmår man inte det så klipp i alla fall av blomsterstänglarna innan de sätter frön.

Parkslide. Vad gäller Parkslide är det viktigt att inte gräva upp rötterna. Växten triggas av detta och skjuter iväg mängder med skott vilket gör att den sprids än mer. Täckning med extra tung täckduk är möjligt, men området måste täckas minst 10 år och uppkomna skott vid sidan om måste tas bort. Nya rön är att kapa den bambuliknande stammen och hälla kokande vatten genom röret och ned till rötterna.

Parkslide finns på Grässtigen och är inrapporterat till Södertälje kommun. Meddela styrelsen om ni hittar parkslide på fler platser på området, detta måste i så fall rapporteras till Södertälje kommun.

Jättebalsamin finns i skogen, plantera inte in det på området. Inte heller får vi slänga vårt trädgårdsavfall i skogen. Invasiva växter är att betrakta som riskavfall och får inte slängas i vare sig kompost eller vanlig sophantering, invasiva växters växtdelar/rötter måste lämnas in till återvinningsstation som tar emot riskavfall till förbränning. Du som bor i Södertälje kommun kan lämna ditt farliga avfall på Returen och Tveta återvinningscentraler.

Bifallen motion vid årsmötet var att utreda vilken typ av avgränsning/stängsel/grindar vi får ha kring våra odlingslotter. Staket får inte sättas upp runt odlingslotterna utan avgränsning ska ske i form av hönsnät eller nät med träram, maxhöjd 1,5 meter. Staket kan sättas upp vid stugorna, maxhöjd är då 1,1 meter. För högre staket måste bygglov sökas via Södertälje kommun.

Viktigt att det ser snyggt ut, så länge det är snyggt behöver vi inte byta ut vad som finns runt odlingslotterna idag, men vid senare byte ska givna rekommendationer följas.

Syn odlingslotter kommer att påbörjas under nästa vecka. Styrelsen tittar då på skötsel, vilken typ av avgränsning som finns mellan lotterna, att gångarna är fria att gå med en skottkärra, vilken typ av byggnader man har, vattenslangar och vattentunnor.

Det har tidigare observerats att medlemmar har hängrännor från redskapsförråd där rännorna leds ut i odlingsgången, styrelsen ser det viktigt att vi tar till vara det regn som kommer till våra odlingar.

Hundar ska hållas kopplade på allmänna ytor.

Extra årsmöte planeras i augusti, den 10 augusti. Vid det extra årsmötet kommer vi att rösta om de ordningsregler som är under uppdatering samt att vi föreslår en avgift för utebliven närvaro vid städdag.

Fråga från medlem gällande buss 780. Styrelsen har lämnat in skrivelser till Trafikverket, Nykvarns kommun och Södertälje kommun. Trafikverket och Nykvarns kommun hänvisar till Södertälje kommun och Södertälje kommun hänvisar till Nobina. Skrivelse även till Nobina där vi önskat ytterligare bussturer som skulle kunna möjliggöra en dags arbete på odlingslott, busstur på förmiddagen och en från Torsjödal på kvällen. Vi har ej fått svar på skrivelse till Nobina, vi följer upp detta.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer