Årsmöte 2023

Lördag 25 mars 2023 kl 14.00

Plats: Logen, Torsjödal

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande att leda mötet
4. Val av protokollförare
5. Val av justeringsmän och tillika rösträknare
6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
7. Styrelsens förvaltningsberättelse
8. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Behandling av motioner och förslag
12. Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter och revisorer
13. Fastställande av budget och avgifter
14. Val av föreningens ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och suppleant
17. Val av valberedning
18. Övriga ärenden och information
a) Koloniträdgårdsförbundet
b) Grinden, kameraövervakning

Välkommen!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer