Byggregler kolonistuga Södertälje kommun

Byggregler för Koloniförening

Grunden för byggande inom koloniförening utgår enligt avtalet med fastighetsägaren, Södertälje kommun. Därtill gäller bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) och gällande detaljplan.

Byggregler enligt PBL och detaljplan:

  • Huvudbyggnadens byggnadsarea får vara max 30 kvm, vari inräknas ev. uteplats med tak. Dessutom en förstukvist med tak (utan väggar) på max 4 kvm tillåten. Huvudbyggnaden får ha en byggnadshöjd på max 3,0 m.
  • Det är tillåtet att ha ett fristående uthus på max 4 kvm. Högsta byggnadshöjd för uthus är 2,2 m.
  • Om det finns en huvudbyggnad på 30 kvm och ett uthus på 4 kvm, får enligt reglerna ingen ytterligare utbyggnad ske och inget ytterligare uthus byggas.
  • För tillbyggnader inom ramen för planbestämmelserna krävs ej bygglov. Brandmyndighetens krav måste dock tillgodoses. Enskilda avloppsanläggningar får ej anläggas.
  • För att få bygga nytt krävs bygglov. Bygglov söks hos Södertälje kommuns bygglovsenhet (tillstånd från fastighetsägaren krävs). OBS! Ovan angivna byggnadsarea får ej överskridas.
  • Olovligt byggande (dvs. byggande utan bygglov) kan leda till ingripande från Södertälje kommuns bygglovsenhet (tillsyn).

Byggregler enligt avtal med Södertälje kommun:

  • Södertälje kommuns fastighetsförvaltare för Torsjödals koloniförening avgör vad som får behandlas av bygglovsenheten. Det krävs alltså tillstånd från fastighetsförvaltaren innan bygglov kan sökas.
  • En kopia av tillståndet (från fastighetsförvaltaren) ska av medlemmen skickas till Koloniföreningens styrelse.
    OBS: Det bästa är att medlemmen tar kontakt med styrelsen innan utbyggnaden påbörjas. Detta för att undvika problem.