Ordningsregler

1. SAMMANFATTNING
Dessa regler är till för att göra det så trevligt som möjligt för alla medlemmar i vår förening. För att det ska fungera måste vi alla visa hänsyn och sköta vår odlingslott eller stuga på bästa sätt. För att tydliggöra detta har dessa regler tagits fram och beslutats av föreningen.
Tyvärr måste det också finnas regler för hur vi gör då de lotter eller stuga inte sköts på det sätt vi kommit överens om. Kort kan man säga att de som inte sköter sina lotter eller stuga kommer efter påstötning av styrelsen att få lämna föreningen för att vi ska kunna bibehålla den fina koloniförening vi alla är med i.


2. INLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR (sammanfattning av stadgarna)
Föreningens syfte
Torsjödals koloniförening är en ideell förening som har till ändamål att ansvara för skötsel och underhåll av den mark föreningen arrenderar av Södertälje kommun.
Medlemmens allmänna ansvar och skyldigheter
För att vara medlem har man accepterat föreningens stadgar och dessa ordningsregler. Medlem är skyldig att själv sätta sig in i dessa regler, därför ska alla medlemmar eller dennes anhöriga förstå och prata svenska.
Medlem ska noga vårda och sköta sin kolonilott och stuga med tillhörande tomt.
Medlem är skyldig att erlägga medlemssavgift, deponering för lott (gäller ej stugägare), arrendeavgift och extra avgift enligt årsmötets beslut. Deposition återbetalas när medlem lämnar föreningen och förutsatt att kolonilotten är iordningställd.
Arvinge till avliden medlem har rätt att överta dennes kolonilott/stuga men måste godkännas genom avtal med föreningens styrelse och betala medlemsavgift. Motsvarande gäller vid eventuell bodelning.
Lott som lämnas återgår alltid till föreningen och medlem kan ej överlåta/sälja direkt till annan person.
Brott mot reglerna
Medlem kan uteslutas ur föreningen efter beslut av styrelsen, om medlem inte i rätt tid betalar arrendeavgiften eller andra av föreningen beslutade avgifter eller inte sköter sin lott och/eller stuga på anvisat sätt.
Medlem kan på samma sätt uteslutas om medlem allvarligt motarbetar föreningens ändamål och syfte.
Uteslutning
Föreligger anledning till uteslutning ur föreningen skall denne skriftligen varnas av styrelsen.
För odlingslott gäller att om medlemmen inte rättar sig inom 14 dagar från det denne fått del av varningen eller när denne upprepat bryter mot reglerna äger styrelsen rätt att utesluta medlemmen genom skriftlig uppsägning.
När det gäller stugor med tomt och dess underhåll skall åtgärd vara genomförd inom 14 dagar från styrelsens skriftliga varning.
Utesluten medlem äger ej rätt att återfå erlagd avgift. Om medlem utesluts och att återställning av lott skapar arbete/ kostnader eller att man inte betalt arrende till föreningen ska dessa betalas av medlemmen.
Om det gäller uteslutning där medlemmen har stuga och tomt ska medlemmen inom 14 dagar från uteslutningsbeslutet påbörja försäljning av stuga. Om detta inte sker har föreningen rätt att övertaga stugan till försäljning och till högstbjudande. 5% av försäljningvärdet samt eventuella utgifter för arrende, städning m.m. avdrages från försäljningspriset. Har föreningen haft kostnader i form av uteblivna arrenden, upprensning m.m. ska dessa dras av försäljningspriset.
Blir inte parterna överens avgörs detta mellan skiljemän enligt svensk lag.
Information angående stadgar, ordningsregler eller protokollförda beslut tillhandahålles av styrelsen och finns normalt tillgänglig på föreningens hemsida www.torsjodal.se eller på anslagstavlor på koloniområdet.


3. ORDNINGSGREGLER
Medlem ansvarar för att även besökande följer ordningsreglerna.
Kemikalier, växtgifter
Koloniområdet ligger på kommunens vattentäckt (dricksvattensreservoar) och innebär att kemikalier eller gifter inte får användas inom området som kan förstöra dricksvattnet.
Vatten
Vattning av odlingslott och på stugtomt, med slang kopplat till föreningens vattennät, får bara göras enligt koloniinformationen som skickas ut efter årsmöten. Samla regnvatten i tunnor. Det är bättre för grödor än kalkvattnet i kranen. Vattenslangar får inte grävas ner under marken och skall kopplas bort från kran när vattningsförbud gäller. Detta för att läckage skall upptäckas.
Eldning
Eldning av trädgårdsavfall får göras veckorna 15–17 samt 39–41. Eldning skall göras på kolonilotten. Vid torka, kontakta brandförsvaret innan du eldar. Skräp som inte eldas upp skall medlem själv transportera till återvinningsstation. Plast, motoroljor, brännbara vätskor eller dylikt får inte eldas på koloniområdet.
Grillar skall eldas med grillkol.
Bilar/parkering
Bilar skall parkeras på besöksparkeringen. Stugägare har rätt att parkera i anslutning till sina stugor men ingen har en egen parkeringsplats.
Nedfart till odlingslotter får inte användas för parkering.
Transport till odlingslott får bara göras för på- och avlastning. Använd istället kärra.
När man åker till/från området ska man välja närmsta infart/utfart till odlingslott eller stuga.
Hastighetbegränsning 20 km/t gäller inom hela området. Tänk på att vägarna är smala och att barn finns inom området.
Bilar eller annat motorfordon får ej långtidsparkeras, tvättas eller repareras inom området.
Sopor
Sopcontainer finns tillgänglig under odlingsperioden och skall bara användas för hushållssopor. Övrigt skräp, bla glas- och burkar, elmaterial eller målarfärg, skall medlem själv transportera till återvinningsstation.
Inget skräp får lämnas utanför sopcontainern eller utanför grind eller staket. Marken utanför staketet tillhör kommunen eller är privat mark och får ej skräpas ner.
Grönavfall, tex gräs och löv, får grävas ner i en grop på sin egen odlingslott.
Odlingslotter och stugtomter får inte användas som uppsamlingsplats för skräp eller sopor.
Toaletter
Toaletter (7 st) finns inom området. Samtliga medlemmar som använder toaletterna ansvarar för städning av dessa. Städmateriel finns i varje toalettbyggnad. Kontakta styrelsen vid behov.
Gångar och Grindar
Vägar till och gångar mellan odlingslotter skall hållas öppna och rena från ogräs. En skottkärra skall kunna köras där utan att riva ner inhägnaden. Det är medlemmarnas gemensamma ansvar att rensa dessa från ogräs.
Grindarna för biltrafik till området kan hållas öppna dagtid och stängas vid mörkrets infall, för att inte djur (tex. vildsvin, rådjur) skall ta sig in på området och förstöra odlingar. From 1 november till 31 mars ska grindarna alltid hållas stängda och grinden mot Nykvarn vara låst. Grinden mot skogen är alltid låst.
Staket o häckar
Staket och häckar måste vara välvårdade. Häckar ska alltid vara välklippta och får ej hänga ut över vägar, stigar eller över annan medlems stugtomt.
Byggnationer
Inga ny- och tillbyggnationer samt färgsättning får utföras utan att kontakta styrelsen.
Hänsyn
I området skall vi alltid visa hänsyn till andra medlemmar när det gäller musik, fester mm. Om man inte avtalat för speciella tillfällen med styrelsen skall det alltid vara lugnt och tyst i området efter 22.00.
Gemensamma områden
Medlem ska delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningen och i tillsynen och vårda den mark som föreningen arrenderar eller i övrigt disponerar.
Arbetet är i första hand koncentrerat till s.k. ’Städdagar’ och leds av styrelsen. Om medlem vid upprepade tillfällen inte deltar kan denne erläggas med extraavgift.


4. SPECIELLA REGLER FÖR LOTTÄGARE
Följande regler gäller om inget annat avtalats med styrelsen:
Inga byggnationer får uppföras på odlingslott utan att först kontakta styrelsen.
Ett regnskydd, 4 m2, kan uppföras enligt ritning som Södertälje kommun tagit fram och som kan erhållas av styrelsen. Regnskyddet skall målas mörkbrunt.
Ett växthus som får vara maximalt 5 m2.
Bevattning får göras bara de tider som framgår av koloniinformationen.
Hönsnät runt kolonilotten får sättas upp för att skydda mot skadedjur (kaniner).
Fiberduk får användas för att skydda odlingen för frost.
En kompostlåda eller grop för bortrensat ogräs och växtdelar och bör användas som jordförbättring.
Kolonilotten skall hållas i bra och endamålsenligt skick. Kolonilotten är inget upplag för sopor. Möbler, plåtskåp eller dylikt får ej finnas på kolonilotten.
Eldning av trädgårdsavfall, se punkt 3 ovan.
Rörinstallation för vatten och avlopp får inte finnas på kolonilotten.
Kolonilotten får bara användas av lottinnehavaren och kan inte lånas ut till annan person.

5. SPECIELLA REGLER FÖR STUGÄGARE
Följande regler gäller om inget annat avtalats med styrelsen:
Stugan är ingen sommarstuga utan en kolonistuga med tillhörande odlingslott. Stugan får ej uthyras eller användas för permanentboende. Övernattning får ske 1 april tom 30 september, därefter vid fåtal tillfällen.
Inga byggnationer får uppföras på stugtomt utan att först kontakta styrelsen. Bygglov/rivningsansökan krävs också för att upprätta ny kolonistuga.
Byggnader får uppföras enligt kommunens anvisningar som erhålles av styrelsen.
Rörinstallation för vatten och avlopp får inte finnas i stugan enligt Södertälje kommuns regler.
Stuga och stugtomt skall hållas i bra skick.
Medlem är skyldig att ta kontakt med sotare om vedeldad kamin finns eller skall installeras.
Om stugan skall försäljas kan detta göras efter anmälan till styrelsen.
Köparen skall vara bosatt inom Stockholms län och ansöka om medlemskap i föreningen. Köparen skall godkännas av styrelsen samt kunna legitimera sig. Om kolonilotten ej är i odlingsbart skick skall säljaren betala belopp motsvarande depositionsavgift till föreningen.
Stugan skall brandförsäkras av medlemmen.
Medlem skall själv meddela skattemyndigheten vid försäljning.


6. SPECIELLA REGLER FÖR TORP
Följande regler gäller om inget annat avtalats med styrelsen:
Torpen ägs av Södertälje kommun och uthyrning sköts av styrelsen för Torsjödals koloniförening
Inga ny- och tillbyggnationer samt färgsättning får utföras utan att kontakta styrelsen.
Torp skall brandförsäkras av medlemmen.
Torp med tillhörande tomt skall hållas i bra skick


Som medlem förbinder jag mig härmed att följa bestämmelser i föreningens stadgar, gällande ordningsregler, de beslut som fattas av styrelsen eller föreningens årsmöten.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer