Arrendekontrakt

Torsjödals koloniförening, nedan kallad föreningen, upplåter till

Namn                               

Adress

Postnr, ort

Odlingslott/stuga

Personnummer

Telefon

Mobil

Tillträde, datum

E-post

vilken är medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, med arrende nyttjanderätten till kolonilotten med nummer enligt ovan av Södertälje kommun arrenderade område inom fastigheten Måsnaryd 1:1 med tillträde enligt datum ovan.

1. Ändamål och bostadskrav

Arrendestället skall användas för koloniträdgårdsändamål. Medlemmen äger rätt att på kolonilotten uppföra vindskydd och växthus enligt gällande regler. Medlemmen är skyldig att vara stadigvarande bosatt inom Stockholms län eller kommun som gränsar till Södertälje kommun och skall vid anfordran styrka detta förhållande.

2. Arrendetid, uppsägning och upphörande

Upplåtelsen gäller för tiden från tillträdesdagen enligt ovan. Arrendetiden förlängs med ett (1) år om uppsägning ej sker senast tre (3) månader före arrendetidens utgång. Om arrendeavtalet med Södertälje kommun upphör att gälla, upphör även detta avtal vid samma tidpunkt. Ändras villkoren i arrendeavtalet med kommunen, ändras även motsvarande villkor i detta avtal.

3. Föreningsavgift

I föreningsavgiften inräknas arrendeavgift för koloniområdet till Södertälje Kommun, arrendeavgift samt avgift för driftkostnader till föreningen. Avgiften skall utan anfordran betalas i förskott senast den 31 mars varje år. Medlemmen är även skyldig att erlägga extra avgift som beslutas av styrelsen och årsmöten i enlighet med föreningens stadgar.

4. Medlemmens skyldigheter i arrendeförhållandet

Medlemmen förbinder sig att:

a. väl vårda och sköta sin odlingslott och/eller stuga med tomt jämte därpå befintliga byggnader,

b. icke bosätta sig permanent på kolonilotten,

c. följa gällande ordningsregler för koloniområdet,

d. följa föreningens stadgar jämte i enlighet med dem utfärdade anvisningar,

e. följa kommunens byggnadsbestämmelser och övriga bestämmelser för området,

f. vid skada å egna byggnader tillse att snarast återuppbygga eller reparera dessa,

g. svara för skada som kan åsamkas tredje man till följd av medlemmens brukande av kolonilotten och/eller stuga,

h. lämna föreningens eller jordägarens representant tillträde till kolonilotten/stuga för besiktning, i. utan anmaning anmäla stadigvarande adressändring till föreningen.

5. Rättelse

Om medlemmen inte fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal och sker ej heller rättelse efter uppmaning av föreningen, får föreningen på medlemmens bekostnad låta vidta erforderliga åtgärder för vinnande av rättelse.

6. Ledningsdragning

Skall enligt beslut eller överenskommelse ledningar, av slag de må vara, framdragas inom området, är medlemmen skyldig att tåla härmed förenat intrång. Utgår till följd härav ersättning till föreningen skall denna av föreningen fördelas mellan arrendatorerna efter skälighet.

7. Förbud mot upplåtelse och uthyrning i andra hand och mot överlåtelse

Medlemmen får inte utan föreningens skriftliga samtycke åt annan, helt eller delvis, upplåta nyttjanderätten till kolonilotten/stuga. Ej heller får medlemmen eller hans dödsbo utan föreningens skriftliga samtycke överlåta arrendet eller sätta annan i sitt ställe.

8. Förverkande

Om medlemmen under arrendetiden utträder eller utesluts ur föreningen, har föreningen rätt att omedelbart eller till avtalsperiodens slut säga upp avtalet till upphörande. I övrigt gäller förverkandereglerna enligt jordabalkens 8 kapitel. Vid förverkande av arrenderätten äger medlemmen icke återfå någon del av erlagd arrendeavgift.

9. Inskrivningsförbud

Arrenderätten får ej inskrivas.

10. Medlemskapsfrågor

För arrendatorns medlemskap i föreningen gäller föreningens stadgar, ordningsregler samt andra beslut från föreningens årsmöten.

11. Tvister

Tvister mellan föreningen och medlemmen i anledning av detta avtal skall avgöras av skiljemän i den mån de icke gäller medlemmens rätt att tillträda eller kvarsitta på arrendestället eller fastställande av arrendevillkor jämlikt 10 kap 6a § jordabalken. Skiljenämnd skall vara arrendenämnden i det län där kolonilotten är belägen.

12. Hänvisning till jordabalken

I övrigt gäller vad i jordabalken eller i lag stadgas om dylika arrendeförhållanden.

13. Godkännande

Detta arrendeavtal är godkänt av Södertälje kommun som jordägare och av Torsjödals koloniförening som avtalsslutande part med kommunen.

14. Kontraktsexemplar

Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar av vilka föreningen och medlemmen tar var sitt.

15. Ordningsregler

Ordningsregler, utdelad och genom underskrift godkänd av medlemmen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer