Sommarmöte 2021

Protokoll fört vid Torsjödals koloniförenings Sommarmöte den 3 juli 2021, kl 13.00


Org nr 802460-8583

Plats: Logen, Torsjödals koloniområde

 1. Sofie Thunborg hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat 13.17
 2. Eva Forss vald till mötets ordförande
 3. Sandra Svensson vald till mötets protokollförare
 4. Linda Selander och Erik Winblad valda till mötets justeringsmän och tillika rösträknare.
 5. Torsjödalsdagen/höstaktivitet.
  Sofie berättar om tidigareTorsjödalsdagar/Skördefester som hållts på området. Femkamp, lotterier är exempel på aktiviteter som varit tidigare.
  Yako Rakan tolkar på arabiska från och med nu.
  Festkommitté utsågs: Agnetha Malmberg (senare ersatts med Therese Thiel), Marie Palmhag och Malin Bergström.
  Datum för höstfest spikades till 11 september.
 6. Kostnadsfri kurs i kompostering.
  Kommunen har erbjudit föreningen en kostnadsfri kurs i kompostering. Denna kommer att äga rum i september, kommunens expert håller i den. En medlems lott behöver användas för kurstillfället. Frågan ställdes.
 7. Frågor från medlemmar:
  a) Varför höjs arrendet varje år, (”då det endast är ett fåtal som missköter sig”)?
  Föreningens högsta kostnader är det årliga arrendet till kommunen, vattenkostnaden som är ca 80 000kr för 6 månader. Här kan vi hjälpas år med att påminna om att vi alla betalar för vattnet och då också kan påverka mängden vatten vi använder. Ta tillvara på regnvattnet och vattna endast på utsatta tider (max 1 timme innan kl 10.00 på förmiddagen och efter kl 17.00 på eftermiddagen.
  Sopor är en annan stor kostnad, ca 60 000kr för 6 månader, extra beställningar på grund av nedskräpning/dumpningar kring containern kostar en massa extra.
  Städning av toaletterna. Varje torsdag kommer en slambil och tömmer toaletterna. Ibland räcker detta inte till och extra tömningar måste ske.
  Sammanfattning av vad vi tillsammans kan göra för att hålla områdets kostnader nere: Vattna endast under utsatta tider, använd gärna regnvatten, påminn varandra, tillsammans kan vi få det bättre!
  Vi kan ju också de senaste två somrarna se en stor effekt av coronapandemin då behovet av att ses ute och med lite avstånd varit viktigt =Mycket besökare hos våra medlemmar.
  b) Förslag om att grinden låst på området. Enligt årsmötet 2019 togs beslut om att låsa grindarna under vintern. El finns framdraget till grinden, det är förberett för motordrift.
  Styrelsen ska undersöka frågan på nytt för möjligheten att installera låst grind/bom, inte bara vintertid.
  c) Varför är P-skylten placerad efter infarten till garaget, skapar problem för medlemmar att ta sig ut från torpet?
  Åtgärd blir att skylten ska flyttas.
  d) Inköp av lekstugor och sandlådor ifrågasätts.
  Ingår i föreningens budget för årets investeringar
  e) Frivilliga medlemmar till arbetsgruppen eftersöks. Exempel på aktiviteter kan vara klippa gräs, diverse underhåll på området, ommålningar, kontaktperson vid slamtömning etc.
  Kontakta styrelsen vid intresse.
  f) Önskemål om bättre annonsering om att det är möjligt att hyra Logen för fest.
  Info på tavlor kommer att sättas upp.
  g) Information om hur man skaffar inloggning på hemsidan.
  Sandra Svensson är hemsideansvarig.
  h) Önskemål om att loppis ska anordnas.
  Kommer att ske under sommaren.
  i) Är det möjligt att parkera med handikapptillstånd i närhet till stuga? (Frågan gäller för besökare).
  Inga särskilda parkeringsmöjligheter finns i dagsläget.
  Valberedningen informerar:
  Linda Selander informerar om önskan om mera engagemang för styrelsearbete och hur man kan kontakta valberedningen vid intresse. Mail kan skickas till styrelsen, som vidarebefordrar till valberedningen.
  Gunilla Öberg Lindgren är ny medlem i valberedningen.
  Mötet förklaras avslutat kl 14.20
  Fika och frågestund fortsätter utanför Logen. Informationsblad kring invasiva växter, ogräs finns att tillgå. Exempel på miljövänliga sätt att grill på, samt alternativ för att täcka sina odlingar med istället för mjukplast/byggplast.
  Lotteri med utlottning av odlingstunnel, täckväv och odlingsklocka.

Vid protokollet

Sandra Svensson

Justerat

Linda Selander Erik Winblad

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer