Telge Nät

Skrivelse till Telge Nät AB från drabbade kunder avseende den nya prismodellen, se nedan:

ÄRENDE: Telge Nät AB’s nya prismodell för elnätet från den 1 juli 2022.  

Södertälje 26 augusti 2022.

Synpunkter och frågor från medlemmar och representanter i drabbade föreningar som har fritidshus/ kolonilotter på arrenderad mark av Södertälje kommun:

Medlemmar i våra resp. föreningar kommer att drabbas hårt med den nya prismodellen eftersom vi inte kan nyttja våra fritidshus/kolonilotter med stugor på ca. 30 kvm fullt ut, bara under perioden 1 april – 30 september (6 månader), enligt arrendeavtalet med Södertälje kommun.

Perioden 1 oktober till 31 mars får vi endast övernatta i våra stugor vid enstaka tillfällen. Södertälje kommun tillhandahåller inte sophämtning, latrintömning eller kommunalt vatten för våra föreningar under denna period och underhållselvärme är oekonomisk för oss eftersom stugorna är oisolerade.

De flesta av våra medlemmar är pensionärer med låga inkomster.

Årsavgiften har under 2022 nu höjts två gånger. Telge Nät AB hävdar att prismodellen gällande från 1 juli-2022 är ”INTÄKTSNEUTRAL” och syftar till att styra om förbrukningen då det är trångt i elnätet under ”Höglasttid= November till Mars”. Det klingar lite falskt för våra medlemmar med säkring på 16 A att vi jämställs med en villaägare som kan nyttja sitt abonnemang 12 månader om året och våra medlemmar får samma höjning på ca. 95%. Våra medlemmar ställer sig även frågande till att nätkunder med säkring på 35 A får en höjning på bara ca. 14% och att kunder med en säkring på 63 A märkligt nog får en sänkning med 6%. De två sista nätkundkategorierna är företag som kan dra av momsen.

Fråga 1: Om nu Telge Nät AB gör om prismodellen för att styra om förbrukningen under ”Höglasttid” så drabbas våra medlemmar så hårt av Prismodellen eftersom vi inte kan nyttja stugorna hela året och enligt prismodellen jämställs med villaägare av Telge Nät AB –
Hur tänkte Tele Nät AB’s styrelse här?

Fråga 2: Årsavgiften för 2020 och 2021 låg för en säkring på 16 A på 1 771 kr. 1 januari 2022 höjde Telge Nät AB priset med 31% utan att kommunicera ut detta till kunderna –
Varför informerades inte kunderna om denna höjning?

Fråga 3: Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet för Nätföretagen och har följande regler att följa vid granskningen under en fyraårsperiod:
”Vårt krav på objektivitet handlar om att företagets samlade avgifter för en kundkategori måste reflektera de kostnader som nätföretaget har för just denna kategori.

Företaget får ha olika avgifter för olika kundkategorier. Företaget får inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan.
Kravet på icke-diskriminering innebär att ett nätföretag inte får gynna en kund inom en kundkategori framför någon annan inom samma kundkategori. Likadana kunder ska ha likadana avgifter” –
Anser Telge Nät AB’s styrelse att man följer Energimarknadsinspektionens regelverk?

Fråga 4: Varför inkluderar inte Telge Energi AB på månadsfakturan till oss kunder med 16 A, som har både nät och elhandel hos Telges bolag, att vi har säkringsstorlek på just 16 A samt varför redovisas inte Årsavgiften för Nätet på aktuell månadsfaktura som fallet var för månadsfakturorna under 2021 –
Är detta ett medvetet upplägg eller kommer fakturornas innehåll att uppdateras och när?

Fråga 5: Prognosen för elpriserna kommer att ligga på en hög nivå för oss kunder i Elområde 3 under höst och vinter enligt experterna, och de Energibolag som hanterar Elhandeln med kunderna kommer att få problem med att få sina bolags ekonomin att gå ihop om de har många kunder med fastprisavtal på låg nivå, när nu elpriset ligger på en aldrig tidigare liknande hög nivå som kommer att öka under kvartal 4-2022 och kvartal 1-2023. Telge Energi AB riskerar rimligen att göra förluster på varje kund med ett lågt fastprisavtal på varje levererad kWh –
Kommer Telge Nät AB’s ökade intäkter genom den nya prismodellen att användas till att kompensera Telge Energi AB’s nuvarande och kommande förluster?

Södertälje kommun är ju huvudägare till 100% i båda bolagen och är uttrycket ”INTÄKTSNEUTRAL” syftande på bolagen sammantaget.

Fråga 6: Majoriteten av våra medlemmar är oroliga för sin privatekonomi framöver p.g.a. de skenande elpriserna och om man inte har fler lampor att släcka och inte nyttjar stugan under perioden oktober till mars samt önskar göra det mindre trångt i kablarna, har vad vi förstår möjlighet att avsluta våra elnätsavtal/ elhandelsavtal under denna 6 månadsperiod och i april teckna nya elnätsavta/ elhandelsavtal –
Vad kostar det att öppna upp avtalet för Nätet igen för oss som kunder?

Tacksam för svar i närtid/

Representanter för över femhundra bekymrade medlemmar i Koloniträdgårds- samt Fritidshusföreningar med Arrendeavtal med Södertälje kommun enligt nedan:

Tommy Jungedal/ eu Styrelsen i Eklundsfältets koloniträdgårdsförening,

Sune Makitalo/ medlem i Torsjödals koloniförening,

Kristina Harsanyi/ medlem i Torsjödals koloniförening,

Kerstin Medin/ eu Styrelsen i Gamla Malmsjön stugförening

Josefin Desmond/ medlem i Kiholms koloniförening

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer