Allmänna områden

För att vi ska kunna hålla gemensamma områden inom Torsjödals koloniområde fortsatt fina behöver vi tänka på att hålla det fritt från skräp.

Gräsklippning på allmänna områden är ej möjligt där skräp samlats.

Grävning för elkabel

Behov grävning för elkabel till motordriven grind, gräver vi själva spar vi 30 000 kr på kostnaden för den motordrivna grinden.

Har du möjlighet hjälpa till?
Samling vid Infartsgrinden kl. 10.00, söndag den 4 september. Ta med egen spade/verktyg.

Om frågor, kontakta Sune eller Bengt via mejl, styrelse@torsjodal.se

Protokoll från sommarmötet kommer att sättas upp på anslagstavlorna inom Torsjödal.

Telge Nät

Skrivelse till Telge Nät AB från drabbade kunder avseende den nya prismodellen, se nedan:

ÄRENDE: Telge Nät AB’s nya prismodell för elnätet från den 1 juli 2022.  

Södertälje 26 augusti 2022.

Synpunkter och frågor från medlemmar och representanter i drabbade föreningar som har fritidshus/ kolonilotter på arrenderad mark av Södertälje kommun:

Medlemmar i våra resp. föreningar kommer att drabbas hårt med den nya prismodellen eftersom vi inte kan nyttja våra fritidshus/kolonilotter med stugor på ca. 30 kvm fullt ut, bara under perioden 1 april – 30 september (6 månader), enligt arrendeavtalet med Södertälje kommun.

Perioden 1 oktober till 31 mars får vi endast övernatta i våra stugor vid enstaka tillfällen. Södertälje kommun tillhandahåller inte sophämtning, latrintömning eller kommunalt vatten för våra föreningar under denna period och underhållselvärme är oekonomisk för oss eftersom stugorna är oisolerade.

De flesta av våra medlemmar är pensionärer med låga inkomster.

Årsavgiften har under 2022 nu höjts två gånger. Telge Nät AB hävdar att prismodellen gällande från 1 juli-2022 är ”INTÄKTSNEUTRAL” och syftar till att styra om förbrukningen då det är trångt i elnätet under ”Höglasttid= November till Mars”. Det klingar lite falskt för våra medlemmar med säkring på 16 A att vi jämställs med en villaägare som kan nyttja sitt abonnemang 12 månader om året och våra medlemmar får samma höjning på ca. 95%. Våra medlemmar ställer sig även frågande till att nätkunder med säkring på 35 A får en höjning på bara ca. 14% och att kunder med en säkring på 63 A märkligt nog får en sänkning med 6%. De två sista nätkundkategorierna är företag som kan dra av momsen.

Fråga 1: Om nu Telge Nät AB gör om prismodellen för att styra om förbrukningen under ”Höglasttid” så drabbas våra medlemmar så hårt av Prismodellen eftersom vi inte kan nyttja stugorna hela året och enligt prismodellen jämställs med villaägare av Telge Nät AB –
Hur tänkte Tele Nät AB’s styrelse här?

Fråga 2: Årsavgiften för 2020 och 2021 låg för en säkring på 16 A på 1 771 kr. 1 januari 2022 höjde Telge Nät AB priset med 31% utan att kommunicera ut detta till kunderna –
Varför informerades inte kunderna om denna höjning?

Fråga 3: Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet för Nätföretagen och har följande regler att följa vid granskningen under en fyraårsperiod:
”Vårt krav på objektivitet handlar om att företagets samlade avgifter för en kundkategori måste reflektera de kostnader som nätföretaget har för just denna kategori.

Företaget får ha olika avgifter för olika kundkategorier. Företaget får inte gynna en kundkategori på bekostnad av en annan.
Kravet på icke-diskriminering innebär att ett nätföretag inte får gynna en kund inom en kundkategori framför någon annan inom samma kundkategori. Likadana kunder ska ha likadana avgifter” –
Anser Telge Nät AB’s styrelse att man följer Energimarknadsinspektionens regelverk?

Fråga 4: Varför inkluderar inte Telge Energi AB på månadsfakturan till oss kunder med 16 A, som har både nät och elhandel hos Telges bolag, att vi har säkringsstorlek på just 16 A samt varför redovisas inte Årsavgiften för Nätet på aktuell månadsfaktura som fallet var för månadsfakturorna under 2021 –
Är detta ett medvetet upplägg eller kommer fakturornas innehåll att uppdateras och när?

Fråga 5: Prognosen för elpriserna kommer att ligga på en hög nivå för oss kunder i Elområde 3 under höst och vinter enligt experterna, och de Energibolag som hanterar Elhandeln med kunderna kommer att få problem med att få sina bolags ekonomin att gå ihop om de har många kunder med fastprisavtal på låg nivå, när nu elpriset ligger på en aldrig tidigare liknande hög nivå som kommer att öka under kvartal 4-2022 och kvartal 1-2023. Telge Energi AB riskerar rimligen att göra förluster på varje kund med ett lågt fastprisavtal på varje levererad kWh –
Kommer Telge Nät AB’s ökade intäkter genom den nya prismodellen att användas till att kompensera Telge Energi AB’s nuvarande och kommande förluster?

Södertälje kommun är ju huvudägare till 100% i båda bolagen och är uttrycket ”INTÄKTSNEUTRAL” syftande på bolagen sammantaget.

Fråga 6: Majoriteten av våra medlemmar är oroliga för sin privatekonomi framöver p.g.a. de skenande elpriserna och om man inte har fler lampor att släcka och inte nyttjar stugan under perioden oktober till mars samt önskar göra det mindre trångt i kablarna, har vad vi förstår möjlighet att avsluta våra elnätsavtal/ elhandelsavtal under denna 6 månadsperiod och i april teckna nya elnätsavta/ elhandelsavtal –
Vad kostar det att öppna upp avtalet för Nätet igen för oss som kunder?

Tacksam för svar i närtid/

Representanter för över femhundra bekymrade medlemmar i Koloniträdgårds- samt Fritidshusföreningar med Arrendeavtal med Södertälje kommun enligt nedan:

Tommy Jungedal/ eu Styrelsen i Eklundsfältets koloniträdgårdsförening,

Sune Makitalo/ medlem i Torsjödals koloniförening,

Kristina Harsanyi/ medlem i Torsjödals koloniförening,

Kerstin Medin/ eu Styrelsen i Gamla Malmsjön stugförening

Josefin Desmond/ medlem i Kiholms koloniförening

Sopor

Sopor vid sidan av containern ingår inte när containern hämtas.

Sopor som slängs vid sidan av containern måste tas bort separat vilket blir en extra kostnad för föreningen.

Malmsjöåsens vattenskyddsområde

Torsjödals koloniområde ligger inom Malmsjöåsens vattenskyddsområde. Detta gör att vi behöver vara extra försiktiga med vad vi använder för kemikalier och material på området. Inte bara för att vi vill behålla våra odlingar så ekologiska som möjligt, utan även för att allt vi gör på området går ner i Södertäljes grundvatten och ut i invånarnas dricksvatten i kommunen.

Larma genast SOS på 112 om det sker en olycka i området, då förändringar av dricksvattnet kan påverka hela kommunen. (telge.se)

För mer information, se länk: https://koloniforening.torsjodal.se/om-vattentakt/

Djurhållning av duva kräver tillstånd från Södertälje kommun

Torsjödal är beläget inom Malmsjöåsens vattenskyddsområde och det är mycket viktigt att vi följer de bestämmelser som finns.

Att ha duvor inom Torsjödal kräver tillstånd Miljönämnden, Södertälje kommun. Tillståndet ska förevisas styrelsen, styrelse@torsjodal.se.

För djurslag nedan krävs tillstånd från Miljönämnden:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (ex. höns, tupp, duva)
  • Orm

För ansökan om tillstånd, se länk: https://service.sodertalje.se/oversikt/overview/82

Byggregler kolonistuga

Byggregler för Koloniförening

Grunden för byggande inom koloniförening utgår enligt avtalet med fastighetsägaren, Södertälje kommun. Därtill gäller bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) och gällande detaljplan.

Byggregler enligt PBL och detaljplan:

  • Huvudbyggnadens byggnadsarea får vara max 30 kvm, vari inräknas ev. uteplats med tak. Dessutom en förstukvist med tak (utan väggar) på max 4 kvm tillåten. Huvudbyggnaden får ha en byggnadshöjd på max 3,0 m.
  • Det är tillåtet att ha ett fristående uthus på max 4 kvm. Högsta byggnadshöjd för uthus är 2,2 m.
  • Om det finns en huvudbyggnad på 30 kvm och ett uthus på 4 kvm, får enligt reglerna ingen ytterligare utbyggnad ske och inget ytterligare uthus byggas.
  • För tillbyggnader inom ramen för planbestämmelserna krävs ej bygglov. Brandmyndighetens krav måste dock tillgodoses. Enskilda avloppsanläggningar får ej anläggas.
  • För att få bygga nytt krävs bygglov. Bygglov söks hos Södertälje kommuns bygglovsenhet (tillstånd från fastighetsägaren krävs). OBS! Ovan angivna byggnadsarea får ej överskridas.
  • Olovligt byggande (dvs. byggande utan bygglov) kan leda till ingripande från Södertälje kommuns bygglovsenhet (tillsyn).

Byggregler enligt avtal med Södertälje kommun:

  • Södertälje kommuns fastighetsförvaltare för Torsjödals koloniförening avgör vad som får behandlas av bygglovsenheten. Det krävs alltså tillstånd från fastighetsförvaltaren innan bygglov kan sökas.

En kopia av tillståndet (från fastighetsförvaltaren) ska av medlemmen skickas till Koloniföreningens styrelse. OBS! Det bästa är att medlemmen tar kontakt med styrelsen innan utbyggnaden påbörjas. Detta för att undvika problem.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer