Information från Trafikverket

I samband med sommarmötet hade vi besök från Trafikverket med anledning av det vägarbete som planeras Gamla Strängnäsvägen för att skydda Vattenskyddsområde Åtgärder Malmsjöåsen

Kicki hälsar välkommen, tre gäster från Trafikverket, vilka presenterar sig själva och sitt uppdrag att skydda vattenskyddsområdet från gifter som kan uppkomma vid ex. en trafikolycka i form av läckande bensin.
Se länk: https://usercontent.one/wp/koloniforening.torsjodal.se/wp-content/uploads/2024/06/Informationsmote-projekt-Grundvattenskydd-Malmsjoasen-20240615.pptx?media=1705012400

Behov bygga räcken och diken utefter vägen samt bassänger till vilka gifterna leds och samlas upp. Farligt gods/bensin ska ej rinna ned i dricksvattnet. Bassängerna ska vara väl tilltagna och klara ev. miljökatastrof, ex. 100-dagarsregn. Bassängerna ska alltid vara maximalt halvfulla och ska kunna tömmas på vatten vid behov. Bassängerna spärras vid larm via 112/SOS Alarm.

Busshållplatser utefter berörda vägar kommer att tillgänglighetsanpassas, för vår del gäller det Gamla Strängnäsvägen. Att busshållplatserna tillgänglighetsanpassas kommer inte att innebära ökad busstrafik, den frågan äger Nobina.

Till vintern kommer upphandling att ske, byggstart planeras 2025. Tid för byggnationer planeras 1-2 säsonger, arbete måste pågå under period utan frost, hinns det inte klart innan frosten första året behöver arbete återupptas nästföljande vår. Vägen kommer att behöva stängas av tre nätter, under dessa nätter är det ej möjligt ta sig till koloniområdet med bil, övrig tid planeras att vägen ska kunna hållas öppen för biltrafik. Under byggtiden kommer Trafikverket att behöva åtkomst till allmän yta, Torsjödals koloniområde. Idag finns på denna plats en studsmatta samt ett äppelträd som behöver tas ned. Ingen odlingslott finns på berörd mark. När arbetet är slutfört kommer detta område att återställas och återlämnas i ursprungligt skick.

Ersättning kommer att utgå till koloniföreningen för den mark som påverkas, värdering sker via oberoende part. Trafikverket har uppmärksammat att vi har problem med en vattentrumma under vägen, skulle något ske med denna så kommer vägen att rasa vilket kommer att innebära en stor kostnad för föreningen att återställa vägen. Trafikverket erbjuder sig att åtgärda berörd vattentrumma med dräneringsrör inom projektets ram om vi är samarbetsvilliga till det vägarbete som krävs för att säkerhetsklassa berört vägavsnitt.
Byggtid beräknas till tre veckor, under denna tid kommer vi ej ha tillgång till sommarvatten i kranarna. Nuvarande staket mot rådjur kommer att ersättas av ett likvärdigt, lika säkert mot rådjur under byggtiden.

Fråga när det passar oss bäst då det ej får vara frost i vattenrören under byggtiden. Koloniföreningens önskemål är oktober månad, d.v.s. efter odlingssäsong. Hinns det inte klart behöver Trafikverket även tillgång när frosten släpper, april månad året efter. Information om byggarbete kommer att läggas in mot Trafikverkets hemsida, kommer även att skickas till ordförande Kristina Harsanyi vartefter arbetet fortskrider, detta är också något som närvarande medlemmar själva önskar. Minst en månad innan arbetet påbörjas kommer ordförande Kristina Harsanyi att informeras. Edward, Åse och Frida lämnar sina kontaktuppgifter, vi är välkomna att kontakta dem om frågor.

Önskemål från medlemmar att sänka hastighetsbegränsningen utanför Torsjödals koloniområde, detta då det går ett viltstråk alldeles utanför med risk för olyckor samt då många går efter Gamla Strängnäsvägen sedan Nobina dragit in busstrafiken i området.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer