Djurhållning av duva kräver tillstånd från Södertälje kommun

Torsjödal är beläget inom Malmsjöåsens vattenskyddsområde och det är mycket viktigt att vi följer de bestämmelser som finns.

Att ha duvor inom Torsjödal kräver tillstånd Miljönämnden, Södertälje kommun. Tillståndet ska förevisas styrelsen, styrelse@torsjodal.se.

För djurslag nedan krävs tillstånd från Miljönämnden:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (ex. höns, tupp, duva)
  • Orm

För ansökan om tillstånd, se länk: https://service.sodertalje.se/oversikt/overview/82

Byggregler kolonistuga

Byggregler för Koloniförening

Grunden för byggande inom koloniförening utgår enligt avtalet med fastighetsägaren, Södertälje kommun. Därtill gäller bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) och gällande detaljplan.

Byggregler enligt PBL och detaljplan:

  • Huvudbyggnadens byggnadsarea får vara max 30 kvm, vari inräknas ev. uteplats med tak. Dessutom en förstukvist med tak (utan väggar) på max 4 kvm tillåten. Huvudbyggnaden får ha en byggnadshöjd på max 3,0 m.
  • Det är tillåtet att ha ett fristående uthus på max 4 kvm. Högsta byggnadshöjd för uthus är 2,2 m.
  • Om det finns en huvudbyggnad på 30 kvm och ett uthus på 4 kvm, får enligt reglerna ingen ytterligare utbyggnad ske och inget ytterligare uthus byggas.
  • För tillbyggnader inom ramen för planbestämmelserna krävs ej bygglov. Brandmyndighetens krav måste dock tillgodoses. Enskilda avloppsanläggningar får ej anläggas.
  • För att få bygga nytt krävs bygglov. Bygglov söks hos Södertälje kommuns bygglovsenhet (tillstånd från fastighetsägaren krävs). OBS! Ovan angivna byggnadsarea får ej överskridas.
  • Olovligt byggande (dvs. byggande utan bygglov) kan leda till ingripande från Södertälje kommuns bygglovsenhet (tillsyn).

Byggregler enligt avtal med Södertälje kommun:

  • Södertälje kommuns fastighetsförvaltare för Torsjödals koloniförening avgör vad som får behandlas av bygglovsenheten. Det krävs alltså tillstånd från fastighetsförvaltaren innan bygglov kan sökas.

En kopia av tillståndet (från fastighetsförvaltaren) ska av medlemmen skickas till Koloniföreningens styrelse. OBS! Det bästa är att medlemmen tar kontakt med styrelsen innan utbyggnaden påbörjas. Detta för att undvika problem.

Nummer på odlingslott ska finnas uppsatt och väl synligt

Styrelsen har gått syn vid några tillfällen de senaste veckorna. Vi har då uppmärksammat att alla lotter inte har ett synligt lottnummer.
Alla medlemmar är skyldiga att sätta upp sitt nummer på odlingslotten!

Om ni är osäkra på vilket nummer ni har på odlingslotten så kan ni hitta det på arrendekontraktet.

För stugägare gäller att numret på gatan/stigen ska vara väl synligt för besökare.

Information till dig som äger en kolonistuga

På tisdag den 21 juni, på förmiddagen, får vi besök av två tjänstemän från Södertälje kommun. De ska gå runt på området tillsammans med representanter från styrelsen. De kommer i första hand att titta på våra kolonistugor från utsidan och de eventuella tillbyggnader som finns. Kommunen äger den mark som vi arrenderar för vår koloniverksamhet och har tillsynsansvar tillsammans med styrelsen. De kommer eventuellt att gå runt på era stugtomter för att titta och eventuellt göra mätningar. Ni behöver alltså inte vara i stugan för att synen ska kunna ske.

Gå med i Festkommittén

Festkommittén söker fler medlemmar! Är du intresserad av att hjälpa till att anordna aktiviteter för föreningens medlemmar under sommaren? Anmäl ditt intresse till styrelsemailen, styrelsen@torsjodal.se ,med ditt namn, telefonnr och mailadress, så vidarebefodrar de ditt intresse till festkommittén.

Idéer på aktiviteter ni vill ska anordnas mottages också tacksamt. Endast fantasin sätter gränserna för vad vi kan hitta på i sommar. Ju fler som hjälper till, ju mer roliga saker kan hända på området.

Vill du veta mer om Festkommittén, Arbetsgruppen och föreningens övriga organ man kan engagera sig i, kan du läsa mer här

Trevlig sommar!

Kontakt Styrelsen

Styrelsearbete är ett förtroendeuppdrag, inte ett heltidsarbete.
Vänligen respektera styrelsemedlemmars fritid.

Kontakt med styrelsen ska ske via hemsidan, e-post eller telefon
E-post: styrelse@torsjodal.se
Telefontid tisdagar och torsdagar, kl. 18.00 – 20.00, tfn 079-3369368

Arrendekostnad 2022

Kostnad för arrende kan betalas in även om man inte fått fakturan via mejl/post.
Viktigt med hänvisning till lottnummer i stället för OCR.

Plusgiro 373307-8

OCR = Nummer odlingslott

Arrendekostnad nedan:
Stuga + odlingslott3 650 kr
Odlingslott2 300 kr
Torp Torsjödal8 200 kr
Torp Hanstavreten 26 000 kr

Sommarvatten

Nu har vi vatten i kranarna och toaletterna är öppnade

Kom ihåg spola ur ledningarna innan du dricker vattnet, vattnet kan vara missfärgat till en början.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer