Byggregler kolonistuga

Byggregler för Koloniförening

Grunden för byggande inom koloniförening utgår enligt avtalet med fastighetsägaren, Södertälje kommun. Därtill gäller bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) och gällande detaljplan.

Byggregler enligt PBL och detaljplan:

  • Huvudbyggnadens byggnadsarea får vara max 30 kvm, vari inräknas ev. uteplats med tak. Dessutom en förstukvist med tak (utan väggar) på max 4 kvm tillåten. Huvudbyggnaden får ha en byggnadshöjd på max 3,0 m.
  • Det är tillåtet att ha ett fristående uthus på max 4 kvm. Högsta byggnadshöjd för uthus är 2,2 m.
  • Om det finns en huvudbyggnad på 30 kvm och ett uthus på 4 kvm, får enligt reglerna ingen ytterligare utbyggnad ske och inget ytterligare uthus byggas.
  • För tillbyggnader inom ramen för planbestämmelserna krävs ej bygglov. Brandmyndighetens krav måste dock tillgodoses. Enskilda avloppsanläggningar får ej anläggas.
  • För att få bygga nytt krävs bygglov. Bygglov söks hos Södertälje kommuns bygglovsenhet (tillstånd från fastighetsägaren krävs). OBS! Ovan angivna byggnadsarea får ej överskridas.
  • Olovligt byggande (dvs. byggande utan bygglov) kan leda till ingripande från Södertälje kommuns bygglovsenhet (tillsyn).

Byggregler enligt avtal med Södertälje kommun:

  • Södertälje kommuns fastighetsförvaltare för Torsjödals koloniförening avgör vad som får behandlas av bygglovsenheten. Det krävs alltså tillstånd från fastighetsförvaltaren innan bygglov kan sökas.

En kopia av tillståndet (från fastighetsförvaltaren) ska av medlemmen skickas till Koloniföreningens styrelse. OBS! Det bästa är att medlemmen tar kontakt med styrelsen innan utbyggnaden påbörjas. Detta för att undvika problem.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer